Hake Fillet

Latin Name: Merluccius productus, skinless and skin on, boneless, PBO, 2-4oz, 4-6oz, 6-8oz, 8 oz+
Филе Хека б/ш, с/ш.